fbpx

Våra tjänster

Vi utför K-projektering i tidiga skeden eller i system- och bygghandlingsskeden för flerbostadshus, sjukhus, skolor, LSS boenden, kommersiella lokaler och enbostadshusprojekt. Vi har också stor erfarenhet av ombyggnationer. Våra ombyggnadsprojekt omfattas av verksamhetsanpassningar, ändrad användning eller ut- och tillbyggnader av befintliga byggnader.

Vid dimensionering använder vi bland annat Strusofts program, till exempel FEM Design och Win Statik. Projektering sker i de senaste versionerna av Revit Structure och AutoCad.

Träkonstruktioner – Stål- och betongkonstruktioner – Inventeringar och byggtekniska utredningar – Rådgivning – Komplicerade konstruktionsberäkningar och stabilitetskontroller – Val av stomsystem – Projektsamordning i 3D

Byggnader och samhällsfastigheter

BKK utför K-projektering i tidiga skeden eller i system- och bygghandlingsskeden för flerbostadshus, sjukhus, skolor, LSS boenden, kommersiella lokaler och enbostadshusprojekt. I vissa projekt har vi ett övergripande helhetsansvar som huvudkonstruktörer, i andra projekt ansvarar vi för delar av projekteringen. Vårt arbete kan omfatta projektering av grundläggningar, överbyggnader av trä- stål- eller betongstommar inkluderande tekniska lösningar för ett beständigt klimatskal. I samtliga projekt optimerar vi materialåtgång och har ett miljöorienterat fokus.

Ombyggnationer och kulturbyggnader

Möjligheten till återbruk och kostnadsbesparingar i samband med rivning går hand i hand då en byggnad byggs om. Vi har stor erfarenhet av ombyggnationer av äldre byggnader och byggnader där det finns krav på att bibehålla konstruktionsdelar med höga kulturhistoriska värden. Våra ombyggnadsprojekt omfattas av verksamhetsanpassningar, ändrad användning eller ut- och tillbyggnader av befintliga byggnader. För samtliga ombyggnadsprojekt ser vi till att uppfylla klimatkrav och statiska egenskapskrav med hänsyn till den verksamhet som ska bedrivas.

BIM och digital samordning

Samtliga våra projekt utförs i en strukturerad och samordnad 3D, BIM miljö. Informationsmängden kan enkelt anpassas till projektens behov av data. Modellerna kan användas som underlag för ekonomiska kalkyler, till exempel genom mängdning av material eller genom visualiseringar som möjliggör en betydande kvalitetssäkring, både i projekteringsskedet och under byggtiden. I samverkan med projekteringsgruppen kan vi utnyttja visualiseringsmöjligheterna för att minimera miljöpåverkan och skapa kostnadsbesparingar för entreprenaden.

Miljö och beständighet

I samband med planeringen av projekt i tidiga skeden är vi med och rådgör kring val av stomme och stomkompletterande material med olika klimatpåverkan. Vi gör också materialinventeringar vid rivningar och ombyggnationer för att bedöma möjligheterna till återanvändning. Vi förespråkar ett klimatsmart, rationellt och kostnadseffektivt byggande som ger beständiga byggnader med lång livslängd och med ett lågt underhåll.

Kontakta oss